GŁÓWNE PRODUKTY

Spółka COMETOX srl specjalizuje się w handlu następującymi produktami:

BOR METALICZNY – WĘGLIK BORU – AZOTEK BORU
Azotek boru jest nowoczesnym syntetycznym materiałem ceramicznym, który może występować w postaci proszku, ciała stałego, w postaci płynnej, czy w aerozolu. Jest to związek wysoko oceniany, ponieważ charakteryzuje się bardzo dobrą pojemnością cieplną, znakomitym przewodnictwem cieplnym, łatwością obróbki maszynowej i wysoką wytrzymałością elektryczną.  Azotan boru jest stosowany jako smar i środek zapobiegające przyczepianiu się (często stosowany zamiast grafitu). Węglik boru jest materiałem ścierającym o właściwościach chemicznych i fizycznych, takich jak odporność chemiczna i twardość, podobnych do diamentu. Dzięki szczególnej twardości zwany jest też „czarnym diamentem”. Natomiast, po diamencie i azotku boru jest głównym materiałem mielonym.

MAGNEZ  w postaci wiór to szczególny forma magnez metaliczny użytkowany przede wszystkim w przemyśle farmaceutycznym, a dokładniej w reakcji Grignard’a, a więc w odczynnikach Grignard’a.

ZNAL DO ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO
Spółka COMETOX srl posiada duży wybór stopów ZNAL:

 

Type ZL3 ZL6 ZL2 ZL6 ZL8 ZL12 ZL27 ZL16
Type Elem. Al Cu Mg Cr Ti Pb Cd Sn Fe Ni Si Zn
ZL3 min. 3,8 0,04 Rest
max. 4,2 0,03 0,06 0,003 0,003 0,001 0,020 0,001 0,02  
ZL5 min. 3,8 0,7 0,04 Rest
max. 4,2 1,1 0,06 0,003 0,003 0,001 0,020 0,001 0,02  
ZL2 min. 3,8 2,7 0,04 Rest
max. 4,2 3,3 0,06 0,003 0,003 0,001 0,020 0,001 0,02  
ZL6 min. 5,6 1,2   Rest
max. 6,0 1,6 0,01 0,003 0,003 0,001 0,020 0,02  
ZL8 min. 8,2 0,9 0,02 Rest
max. 8,8 1,3 0,03 0,005 0,005 0,002 0,035 0,04  
ZL12 min. 10,8 0,5 0,02 0,001 Rest
max. 11,5 1,2 0,03 0,005 0,005 0,002 0,050 0,05  
ZL27 min. 25,5 2,0 0,01 Rest
max. 28,0 2,5 0,02 0,005 0,005 0,002 0,070 0,07  
ZL16 min. 0,01 1,0 0,1 0,2 Rest
max. 0,04 1,5 0,02 0,2 0,3 0,005 0,004 0,003 0,040 0,07  

OCHRONA KATODOWA: Spółka COMETOX srl prezentuje się na rynku jako przedsiębiorstwo specjalizujące się w ochronie katodowej pasywnej realizowanej poprzez zastosowanie anod protektorowych. Ochrona katodowa jest stosowana jako środek zapobiegający korozji elementów metalowych w środowisku podziemnym lub podwodnym. Polega na polaryzacji struktury metalowej na katodową, co powoduje zmianę jej potencjału.
 

Zastosowanie:

PRZEMYSŁ:  systemy standardowe lub systemy przystosowane go konkretnych potrzeb nadające się do ochrony katodowej: przewodów – cystern i zbiorników (w tym zamontowanych pod ziemią i pod wodą).

PRZEMYSŁ OKRĘTOWY I PRZYBRZEŻNY – PRZEMYSŁ GALWANICZNY: produkcja kul cynkowych w celach galwanizacji
PRZEMYSŁ TERMOSANITARNY: produkcja anod protektorowych do piecyków łazienkowych.

 

Spis podstawowych produktów podlegających obróbce

ANTYMON

BERYL

BIZMUT

BOR

Antymon metaliczny
Antymon sproszkowany
Siarczek Antymonu
Tlenek Antymonu (III)

Beryl metaliczny
Tlenek berylu
Beryl sproszkowany

Cytrynian bizmutu
Bizmut metaliczny
Tlenek bizmutu
Octan bizmutu
Węglan bizmutu
Galusan bizmutowy
Zasadowy azotan bizmutu

Bor bezpostaciowy
Węglik boru
Bor krystaliczny
Bor metaliczny
Azotek boru

BRĄZ

CER

CHROM

CYNA

Brąz metaliczny
Brąz sproszkowany

Octan ceru
Węglan ceru
Stężony cer
Fluorek ceru
Azotan ceru
Tlenek ceru

Octan chromu
Chlorek chromu
Metaliczny chrom
Azotan chromu
Tlenek chromowy Zielony

Chlorek cyny
Cyna metaliczna
Cyna sproszkowana
Cyna metanosulfonowa
Tlenek cyny/ICO
Tlenek cyny/OSO
Siarczan cyny -czterochlorek

CYNK

CYRKON

TLENEK

DYSPROZ

Octan cynku
Cynk metaliczny
Cynk Anody
Cynk drut
Cynk krople
Cynk proszek
Kule cynkowe
Cynk Azotan Cynku
Tlenek cynku
Selenit Cynku

Węglan amonu
Węglan cyrkonu
Cyrkon metaliczny / cyrkon mikrosfery ortosiarczan cyrkonu

Tlenochlorek cyrkonu
Tlenek cyrkonu natulany
Tlenek cyrkonu sztuczny
Krzem cyrkonu Glinian cyrkonu

Fluorek dysprozu
Dysproz metaliczny
Tlenek dysprozu

ERB

GADOLIN

GAL

GERMAN

Erb metaliczny
Tlenek erbu

Tlenek gadolinu

Gal metaliczny
Tlenek galu

German metaliczny
Tlenek germanu
Czterochlorek germanu

GLIN

GUMA

GUMA

HAFN

Azotek Glinu
Tlenek Glinu
Sproszkowany glin
Korund

Guma tragakantowa

Guma tragakantowa

Hafn sproszkowany

IND

IRYD

ITERB

ITR

Ind metaliczny
Tlenek indu

Iryd sproszkowany

Chlorek iterby – Iterb metaliczny –Tlenek iterb

Itr metaliczny
Tlenek iteru

KADM

KOBALT

KRZEM

KWASY

Kadm metaliczny
Kadm w postaci pałeczek
Tlenek kadmu
Siarczek kadmu

Octan kobaltu
Węglan kobaltu
Chlorek kobaltu
Metaliczny kobalt
Azotan kobaltu
Tlenek kobaltu
Sproszkowany kobalt Siarczan kobaltu

Węglan Krzemu
Krzem metaliczny
Krzem sproszkowany

Kwas ortoborowy
Kwas cytrynowy
Kwas azotowy
Kwas sulfosalicylowy
Kwas winowy
Kwas wolframowy

LANTAN

LIT

LUTET

MAGNEZ

Lantan metaliczny
Tlenek latanu

Węglan litu
Chlorek litu
Fluorek litu
Lit metaliczny
Azotan litu

Tlenek lutetu

Octan Magnezu
Cytrynian Magnezu
Heksafluorokrzemian
Magnezu
Magnez metaliczny
Tlenek magnezu
Magnez sproszkowany
Magnez w postaci wiór (do (w reakcji
Grignard’a)

MANGAN

MIEDŹ

MOLIBDEN

NEODYM

Octan manganu
Węglan manganu
Mangan sproszkowany
Mangan metaliczny w postaci łusek
Tlenek manganu
Mangan sproszkowany

Octan miedzi
Bromek miedzi
Węglan miedzi
Chlorek miedzi
Drut miedzi
Miedź metaliczna
Miedź sproszkowana
Azotan miedz
Tlenek miedzi czarny
Tlenek miedzi czerwony
Miedź beztlenowa
Siarczan miedzi
Tiocyjanian miedzi

Amon molibdenianu
Molibdenian Sodu
Dwusiarczek MolibdenuWęglik molibdenu
Molibden metaliczny
Molibden sproszkowany
Trójtlenek molibdenu

Fluorek neodymu
Neodym metaliczny
Tlenek neodymu

NIKIEL

NIOB

OŁÓW

POTAS

Octan niklu
Węglan niklu
Chlorek niklu
Nikiel metaliczny
Tlenek niklu
Nikiel sproszkowany
Azotan niklu czarny
Azotan niklu zielony
Siarczan niklu

Drut niobu
Niob metaliczny
Niob sproszkowany

Węglan ołowiu
ołów walcowany
ołów metaliczny
ołów sproszkowany
azotan ołowiu
Tlenek ołowiu litargit
Tlenek ołowiu minia ołowiana

Octan potasu
Bichromian potasu
Węglan potasu
Chlorek potasu
Azotan potasu
Cynian potasu
Tytan potasu

Szczawian potasu

PRAZEODYM

REN

ROD

RUTEN

Prazeodym metaliczny
Tlenek prazeodymu

Ren metaliczny
Ren Pellets
Ren sproszkowany

Rod sproszkowany

Ruten sproszkowany
Czterochlorek rutenu

SAMAR

SELEN

SIARKA

SKAND

Samar metaliczny
Tlenek samaru

Dwutelenk selenu
Selen sproszkowany

Siarka Ultrawentylowana

Skand metaliczny
Skand metaliczny sproszkowany

SREBRO

SÓD

SÓD

          STOPY

Sproszkowane srebro

Siarczek srebra

Glinian sodu
Dichromian sodu
Węglan sodu
Cytrynian sodu
Fluorek sodu
Molibdenian sodu
Azotan sodu
Selenian sodu
Cynian sodu

Aluminium-Wapń
Aluminium-Cynk
Ołów-Wapń
Miedź-Chrom
Miedź-Fosfor
Miedź-Beryl
Miedź-Kobalt
Miedź-Iryd
Miedź-Nikiel

Miedź-Nikiel_Cynk
Miedź-Mangan
Miedź-Krzem
Miedź-Cyna
Cyna-Miedź
Miedź-Tytan x Miedź-Cynk
Aluminium Magnesu
Stopy Cynku w celu ciśnieniowego odlewu ZNAL

STRONT

SZKŁO

TANTAL

TELLUR

Chlorek strontu
Szczawian strontu

Szkło mikrosferyczne

Tantal metaliczny
Tantal sproszkowany 
Tlenek tantalu

Tellur Metaliczny

Tlenek telluru

TERB

TYTAN

WOLFRAM

WANAD

Węglik terbu
Terb metaliczny
Tlenek terbu

Węglan tytanu
Tytan metaliczny
Tlenek tytanu
Tytan proszkowany

Węglik wolframu
Wolfram metaliczny
Tlenek wolframu granatowy
Tlenek wolframu żółty
Wolfram sproszkowany

Metawanadan amonu
Poliwanadan amonu
Sód wanadanu
Wanad metaliczny
Pięciotlenek wanadu

WAPŃ

WOLASTONIT

ZNAL

ŻELAZO

Octan wapnia
Krzemek wapnia

Wolastonit

ZNAL znormalizowany

Cytrynian amonowy żelaza
Szczawian amonowy żelaza
Otofosforan żelaza
Tlenek żelaza
żelazo sproszkowane
Ferrowanad


 

              Polski

GŁÓWNE PRODUKTY

PRODUKTY (język angielski)

 

 

 

broszura
 COMETOX
język angielski 
PDF

Certyfikat jakości

UNI EN ISO
9001:2008

 

 

  COMETOX   s.r.l.

Via XX Settembre 9
20080 Zibido san Giacomo  MI - ITALY
Phone :
+39 02 90003777
Fax :
+39 02 90003787 

e-mail : sales@cometox.it